Happy Traveller Giveaway

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΤΥΧΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ & ΣΙΑ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη έχει αναλάβει να διοργανώσει με εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Autohellas Hertz» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής οδός Βιλτανιώτη 31, 14564, (εφεξής καλούμενη ως «Autohellas Hertz») τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο “Happy Traveller Giveaway” (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον επίσημο λογαριασμό του Ευτύχη Μπλέτσα στο κοινωνικό δίκτυο Instagram στην παρακάτω διεύθυνση: «https://www.instagram.com/ftbletsas/» (εφεξής καλούμενος ως «Δικτυακός Τόπος»). Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, στο λογαριασμό του Ευτύχη Μπλέτσα «https://www.instagram.com/ftbletsas/».
Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.
Μόνο η συμμετοχή στον διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτοδικαίως με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, καθώς και της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους και του αποτελέσματος του διαγωνισμού χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση ή διαδικασία.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, επισκεφθούν τους δικτυακούς τόπους «https://www.instagram.com/hertzgreece/» και «https://www.instagram.com/ftbletsas/» για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν νόμιμη άδεια οδήγησης σε ισχύ. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών του ομίλου Autohellas Hertz και της Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ ή η Autohellas Hertz δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Η Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι, έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Autohellas Hertz και της Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ, οι οποίες δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη των συμμετεχόντων εξαιτίας της προσωρινής ή μόνιμης διακοπής του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών για τις παραπάνω αιτίες.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ, του Ευτύχη Μπλέτσα και της Autohellas Hertz ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού
Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού ξεκινά στις 2/05/2024 και ώρα 18:00 και θα ολοκληρωθεί στις 13/05/2024 μετά τις 15:00 (εφεξής «Διάρκεια»)
Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού, οι συμμετοχές, δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι ουδέν δικαίωμα ή απαίτηση αποκτούν κατά της Autohellas Hertz και της Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

4. Τρόποι συμμετοχής στον διαγωνισμό
Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, στο λογαριασμό του Ευτύχη Μπλέτσα «https://www.instagram.com/ftbletsas/».
Σε διαφορετική περίπτωση, η Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.
Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής:
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, κάθε συμμετέχων, μέσω του λογαριασμού του Ευτύχη Μπλέτσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Instagram «https://www.instagram.com/ftbletsas/», θα πρέπει:
να ακολουθήσει το @ftbletsas (follow)
να ακολουθήσει το @hertzgreece (follow)
να κάνει like στο video post του Διαγωνισμού.
να αναφέρει (mention) 2 φίλους του στα σχόλια, στο video post του Διαγωνισμού.
Δεν γίνονται δεκτά υβριστικά, προσβλητικά σχόλια και γενικά σχόλια τα οποία είναι αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο Διαγωνισμό. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται η πρώτη απάντηση του συμμετέχοντα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επόμενες απαντήσεις-αναρτήσεις στο ως άνω post του Ευτύχη Μπλέτσα.
Το post θα είναι ένα video. Στο video ενδέχεται να εμφανίζονται δημόσια τα ονόματα των χρηστών που έχουν σχολιάσει, όσο το post είναι δημοσιευμένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και απόλυτη ευθύνη και οφείλει να έχει λάβει όλα τα δικαιώματα (π.χ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και για την συγκεκριμένη χρήση για την οποία προορίζεται το περιεχόμενο του post) επί του περιεχομένου του post και θα ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Autohellas Hertz και της Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ.
Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στη σελίδα Instagram του Ευτύχη Μπλέτσα https://www.instagram.com/ftbletsas/ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.
5. Ανάδειξη νικητών
Από τις έγκυρες συμμετοχές στον Διαγωνισμό, θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής εκ των συμμετεχόντων, κατόπιν κλήρωσης καθώς και ένας (1) επιλαχών. H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 13/05/2024 μετά τις 14:00 στα γραφεία της Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Οι κληρώσεις διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλλουν την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωση.
Ο νικητής θα ανακοινωθεί μέσω του επίσημου λογαριασμού του Ευτύχη Μπλέτσα στη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram «https://www.instagram.com/ftbletsas/».
Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω μηνύματος inbox με τον δικτυακό τόπο «https://www.instagram.com/ftbletsas/» μέσω του προφίλ χρήστη με το οποίο συμμετείχε στον διαγωνισμό, προκειμένου να γνωστοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να λάβει το δώρο του.
Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός μιας (1) ημέρας από την ανωτέρω ανάρτηση, η Autohellas Hertz θα επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή ούτε με τον επιλαχόντα, τότε το δώρο ακυρώνεται.
Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας).
Για την εξασφάλιση του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την υπηρεσία κρατήσεων της Autohellas Hertz στο 210 626 4000 και να δώσει τα στοιχεία του ώστε να επιβεβαιωθεί η κράτηση οχήματος κατηγορίας GROUP C, καθώς και οι ημερομηνίες που θα παρασχεθεί η δωρεάν ενοικίαση, εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος και υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας. Αν ο νικητής δεν διεκδικήσει το δώρο εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος της παραγράφου 5, τότε η Autohellas Hertz απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του δώρου και ο νικητής δεν μπορεί να διεκδικήσει σε καμία περίπτωση την χρηματική αξία του επάθλου έναντι του επάθλου.
Για την παραλαβή και χρήση του οχήματος κατηγορίας GROUP C, επισημαίνεται ότι ο νικητής οφείλει να αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Ενοικίασης της Autohellas Hertz που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα hertz.gr να διαθέτει νόμιμη άδεια οδήγησης σε ισχύ και να διαθέτει στο όνομά του πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της οποίας θα θέσει στη διάθεση της Autohellas Hertz για λόγους εγγύησης καλής χρήσης και την οποία οφείλει να προσκομίσει κατά την παραλαβή του οχήματος. Κατά την παραλαβή των δώρου, ο Νικητής θα επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό του.
Η κράτηση και η έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά μετά από επικοινωνία του νικητή με το τμήμα έκδοσης εισιτηρίων της εταιρείας στο e-mail servicingoffice@aegeanair.com ή στo τηλέφωνo +30 210 6261709.
Η Autohellas Hertz απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
6. Έπαθλο/ Δώρο:
O διαγωνισμός θα αναδείξει έναν (1) νικητή, ο οποίος θα κερδίσει 3ημερη ενοικίαση αυτοκινήτου οχήματος κατηγορίας GROUP C και αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού για 2 άτομα (μετ’επιστροφής). Το έπαθλο θα έχει ισχύ για ένα χρόνο (2/5/2025), με εξαίρεση τις εξής ημερομηνίες: 29/04/2024-12/05/2024, 01/08/2024 – 31/08/02024, 20/12/2024- 10/01/2025 κατά τις οποίες δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί υλοποίηση της κράτησης.
Επίσης, η Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, την χρήση αυτού από τον νικητή ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων στα Δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Η Autohellas Hertz απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του αυτοκινήτου για 3ημερη ενοικίαση, κατά τα ως άνω, σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
7Α. Χρήση αυτοκινήτου – Καλύψεις
Ο διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά και μόνο χρήση του οχήματος στο ελλαδικό χώρο.
Η ενοικίαση περιλαμβάνει: απεριόριστα χιλιόμετρα, βασική κάλυψη με ποσό απαλλαγής ευθύνης, κάλυψη κλοπής με ποσό απαλλαγής ευθύνης. Οι ενοικιάσεις υπόκεινται σε διάφορα προαιρετικά κόστη εφόσον ο ενοικιαστής το επιλέξει: π.χ. ειδικό εξοπλισμό (π.χ. GPS), δεύτερο οδηγό, επιπλέον ασφάλειες, καύσιμα κτλ. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να καταβάλει εξ ιδίων το ποσό των προαιρετικών καλύψεων που δεν περιλαμβάνεται στο δώρο.
Οι ενοικιάσεις υπόκεινται σε ποσά ευθύνης των καλύψεων που συμπεριλαμβάνονται στη τιμή, αλλά υπάρχουν προαιρετικές καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται στο δώρο. Σε αυτήν την περίπτωση εάν ο νικητής επιθυμεί προαιρετικές καλύψεις θα πρέπει να καταβάλει εξ ιδίων το ποσό των προαιρετικών καλύψεων.
Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί επιστροφής αυτοκινήτου σε άλλο σταθμό από τον σταθμό παραλαβής.
Το δώρο δεν περιλαμβάνει διαχειριστικά έξοδα ατυχήματος, ζημιάς ή κλοπής.
Το δώρο ισχύει κατόπιν διαθεσιμότητας του αυτοκινήτου και μπορεί να τροποποιηθεί ή να λήξει ανά πάσα στιγμή χωρίς ενημέρωση.
Το δώρο δεν ισχύει σε συνδυασμό με καμία άλλη προσφορά, εκπτωτικό κουπόνι ή έκπτωση από την Autohellas Hertz, καθώς και ενοικιάσεις μέσω Τρίτων.
Oι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Autohellas Hertz και της Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ.
7Β. Χρήση Αεροπορικών Εισιτηρίων – Καλύψεις
Το εισιτήριο υπάγεται στους ακόλουθους όρους:
Τα αεροπορικά εισιτήρια παρέχονται σε οικονομική θέση με επιστροφή και αφορούν αποκλειστικά σε πτήσεις από προορισμό σε προορισμό (point to point) ή με ενδιάμεσο σταθμό της AEGEAN και της θυγατρικής αυτής με διακριτικό τίτλο Olympic Air.
Τα αεροπορικά εισιτήρια προσφέρονται με δικαίωμα επιβεβαιωμένης κράτησης (Space Confirmed) και δεν μπορούν να εκδοθούν με ανοιχτή ημερομηνία (open). Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει η κατηγορία θέσης του εισιτηρίου.
Οι φόροι και τα τέλη αεροδρομίου (όπως ισχύουν τη δεδομένη χρονική περίοδο), συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και δεν επιβαρύνουν το νικητή / τη νικήτρια και τον/την συνοδό του.
Τα αεροπορικά εισιτήρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν την ίδια μέρα από τον/την νικητή και τον/την συνοδό. Το όνομα του/της συνοδού δηλώνεται κατά την επικοινωνία με την εταιρεία για την έκδοση των εισιτηρίων.
Το ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 2/5/2025 με εξαίρεση 29/04/2024 -12/05/2024, 01/08/2024 – 31/08/02024, 20/12/2024- 10/01/2025.
Η κράτηση και η έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά μετά από επικοινωνία του νικητή με το τμήμα έκδοσης εισιτηρίων της εταιρείας στο e-mail servicingoffice@aegeanair.com ή στo τηλέφωνo +30 210 6261709.
Τα εισιτήρια προσφέρονται σε Ναύλο Ν και η διαθεσιμότητα των εισιτήριων αυτών στις κατ’ επιλογήν πτήσεις από τους νικητές εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα θέσεων σε ναύλους Ν.
Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος πτήσεων της AEGEAN, και ο προορισμός που αντιστοιχεί στον κάθε νικητή δεν είναι πλέον διαθέσιμος από υπαιτιότητα της AEGEAN, τότε ο νικητής θα μπορεί να επιλέξει ένα οποιοιδήποτε άλλον προορισμό από το δίκτυο της AEGEAN και της θυγατρικής αυτής με το διακριτικό τίτλο Olympic Air, με πτήση από προορισμό σε προορισμό (point to point) ή με ενδιάμεσο σταθμό .
Ρητά συμφωνείται ότι τα αεροπορικά εισιτήρια δεν πωλούνται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τα αεροπορικά εισιτήρια αφορούν πτήσεις που εκτελούνται μόνο από την AEGEAN ή τη θυγατρική αυτής με το διακριτικό τίτλο Olympic Air και δεν είναι δυνατή η αλλαγή αεροπορικής εταιρείας.
Κάθε εισιτήριο που δεν χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε λόγο ακυρώνεται και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.
Η ευθύνη του Αερομεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία.
8. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων
Όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) ο λογαριασμός στο Instagram με τον οποίο λαμβάνουν συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.
(β) είναι ενήλικοι, ηλικίας ίσης ή άνω των είκοσι ενός (21) ετών,
(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,
(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλεται το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,
(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Autohellas Hertz ή η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς παρέχουν για τους σκοπούς του διαγωνισμού, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.
(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και του Autohellas Hertz, YouTube κ.λπ.), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook/Instagram κ.λπ.).
Η Εταιρία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Instagram, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.
Επίσης, οι Συμμετέχοντες παραχωρούν στην Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ και την Autohellas Hertz δικαίωμα ελεύθερης χρήσης και διάδοσης της απάντησης (“comment”) που θα αναρτήσουν, ανεξάρτητα από το εάν θα επιλεγούν ή όχι, παραιτούμενοι του δικαιώματος να αξιώσουν οποιαδήποτε αμοιβή (πέραν του επάθλου/δώρου που θα τους δοθεί) για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
Εφόσον συντρέξει κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 9, η Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά ελεύθερη κρίση, να μη λάβει υπόψη της τη συμμετοχή του συγκεκριμένου συμμετέχοντα ή και στην περίπτωση που τον/την έχει επιλέξει να μην τον/την ανακηρύξει, τελικά, ως νικητή/νικήτρια και να μην αποδώσει δώρο/έπαθλο, για το λόγο αυτό.
(ζ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Εταιρίας σε περίπτωση που κρίνουν ότι πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους συμμετοχής.
9. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Η Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες αναλυτικούς όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κ.λπ.
Επιπλέον, δε θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προβάλλουν ανταγωνιστικά προϊόντα, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας.
Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή αποσύρει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία του είναι ψευδές.
(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός εύλογου χρόνου που ως τέτοιος δεν μπορεί να είναι χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών μετά την επιλογή της Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ και της Autohellas Hertz, ως αυτή περιγράφεται παραπάνω.
10. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη
Η Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).
Στις περιπτώσεις αυτές, η Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.
Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Autohellas Hertz, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ και η Autohellas Hertz για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.
11. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν δικαιώματα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Autohellas Hertz ή της Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ.
12. Προσωπικά Δεδομένα
Η Autohellas Hertz είναι «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ενώ η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ είναι «Εκτελών την Επεξεργασία», για λογαριασμό του Υπευθύνου.
Η Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και ακέραια συλλογή, διαφύλαξη και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξει στα πλαίσια του Διαγωνισμού, ως ορίζεται από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ θα κρατήσουν τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων ηλεκτρονική ή έγχαρτη, για τους σκοπούς του διαγωνισμού, προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού.
Επίσης, σε περίπτωση που ο συμμετέχων δώσει τη σχετική ειδική συγκατάθεσή του, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν (επεξεργαστούν) και για μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της Εταιρείας.
Η Autohellas Hertz και η Ευτύχης Μπλέτσας & ΣΙΑ δύνανται να διατηρήσουν τα δεδομένα που θα συλλέξουν στα πλαίσια του Διαγωνισμού το πολύ για μέχρι (6) έξι μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού. Τα δεδομένα θα διακρατηθούν γι’ αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί μπορεί να υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής να αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος να προσβάλει τον διαγωνισμό. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται στα Άρθρα 16-22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (δηλ., διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας φορητότητας) αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο info@hertz.gr.
13. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Οι Συμμετέχοντες μεταβιβάζουν οριστικά, ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα και ατελώς στην Autohellas Hertz απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων, βίντεο, καθώς και των απαντήσεων (comments) που θα υποβάλλουν, όπως και επί όποιων άλλων πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν (εφεξής, τα «Έργα») χωρίς χρονικό, γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, προκειμένου η Εταιρία να καθίσταται αποκλειστική δικαιούχος των Έργων και να έχει το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και το δικαίωμα παραχώρησής τους σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τη χρήση και εκμετάλλευσή τους, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, είτε χρησιμοποιείται σήμερα, είτε επινοηθεί στο μέλλον, για ολόκληρη την περίοδο προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τυχόν παρατάσεων και ανανεώσεών αυτής και, εν συνεχεία, εφόσον είναι δυνατόν, στο διηνεκές.
Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται χωρίς ο Συμμετέχων να δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή.
14. Επίλυση Διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής θα επιλύεται, καταρχήν, φιλικά.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών αναλυτικών όρων.
15. Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να στείλει inbox στο Instagram https://www.instagram.com/hertzgreece σελίδα της Autohellas Hertz ή/και στο Instagram https://www.instagram.com/ftbletsas/ του Ευτύχη Μπλέτσα.